CNDS TEKNOLOJİ AÇIK RIZA METNİ22 Nisan 2024 Pazartesi CNDS Teknoloji Açık Rıza Metni


Ben, aşağıda belirtilen kişisel verilerimin CNDS Teknoloji ("Firma") tarafından işlenmesi için açık rıza veriyorum. Bu açık rıza, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında ve aşağıdaki şartlar ve koşullar altında geçerlidir:

1. Kişisel Veriler

1.1. Açık rızam ile Firma tarafından aşağıdaki kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum:

 • İletişim Bilgileri: Ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Kimlik Bilgileri: TC Kimlik Numarası, pasaport numarası (gerekliyse)
 • Diğer: Kullanıcı tercihleri, demografik bilgiler, işlem geçmişi

2. İşleme Amaçları

2.1. Kişisel verilerimin işlenme amaçları şunlardır:

 • Hizmetlerin sunulması ve yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Veri Saklama Süresi

3.1. Kişisel verilerimin işlenme süresi, işleme amaçlarına uygun olarak belirlenecek ve yasal düzenlemelere uygun şekilde saklanacaktır.

4. Veri Aktarımı

4.1. Kişisel verilerimin, yasal düzenlemeler çerçevesinde veya hizmetlerin sağlanması amacıyla işbirliği yapılan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza veriyorum.

5. Veri Güvenliği

5.1. Kişisel verilerimin güvenliği için gerekli teknik ve idari önlemlerin alınacağını kabul ediyorum.

6. Veri Sahibinin Hakları

6.1. KVKK kapsamında, veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğumu kabul ediyorum:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerimin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim

7.1. Açık rızam ile ilgili sorularım veya geri bildirimlerim için bilgi@cndsteknoloji.com adresinden Firma'ya ulaşabilirim.