CNDS TEKNOLOJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) SÖZLEŞMESİ22 Nisan 2024 Pazartesi CNDS TEKNOLOJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SÖZLEŞMESİ


Bu Sözleşme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, CNDS Teknoloji ("Firma") ile müşterileri veya kullanıcıları ("Kullanıcılar") arasında kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak belirlenen kuralları ve şartları düzenlemektedir.

1. Taraflar

VERİ SORUMLUSU:
Firma Adı: CNDS Teknoloji
Adres: Beşevler Mah. Özgül Sokak No :12/A 
Telefon: +90 (532) 547 3979
E-posta: cnds@cndsteknoloji.com
Web Sitesi: www.cndsteknoloji.com

VERİ SAHİBİ (KULLANICI):
Adı Soyadı/Unvanı: ............................................................................................
Adres: .................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................
E-posta: ..............................................................................................................

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.1. Firma, Kullanıcıların sağladığı kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Hizmetlerin sunulması ve yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. İşlenen Kişisel Veriler

3.1. Firma tarafından işlenebilecek kişisel veriler şunları içerebilir:

 • İletişim Bilgileri: Ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Kimlik Bilgileri: TC Kimlik Numarası, pasaport numarası (gerekliyse)
 • Diğer: Kullanıcı tercihleri, demografik bilgiler, işlem geçmişi

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

4.1. Firma, yasal düzenlemeler çerçevesinde veya hizmetlerin sağlanması amacıyla işbirliği yapılan üçüncü taraflara kişisel verileri aktarabilir. Bu durumda gerekli önlemler alınacak ve KVKK'nın ilgili hükümleri dikkate alınacaktır.

5. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

5.1. Firma, kişisel verileri KVKK'nın öngördüğü şekilde saklayacak, koruyacak ve gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

5.2. Kişisel veriler, yetkisiz erişim, hatalı kullanım, değişiklik, kayıp ve hırsızlık gibi risklere karşı korunacaktır.

6. Veri Sahibinin Hakları

6.1. KVKK kapsamında, veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

7. Sözleşme Değişiklikleri

7.1. Firma, bu sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitesinde veya uygulamalarda yayınlanarak Kullanıcılara duyurulacaktır.

8. İletişim

8.1. KVKK Sözleşmesi ile ilgili sorularınız veya geri bildirimleriniz için lütfen bilgi@cndsteknoloji.com adresinden bize ulaşın.